PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE STREHE

Razlog za uvedbo preventivnega vzdrževanja streh

V vsakodnevni praksi se pojavlja tekoče vzdrževanje in interventno odpravljanje zamakanja strehe z odpravljanjem raznih poškodb strešne kritine, ki ni posledica nepravilne izvedbe del ali vgradnje neustreznih materialov (npr. toča, dotrajanost, nedovoljena hoja po strehi, zamašeni žlebovi…..). Z uvedbo preventivnega vzdrževanja strehe se številne napake pravočasno odpravijo oziroma se celo prepreči njihov nastanek.

Preventivna vzdrževalna dela obsegajo tista dela, ki se opravljajo z namenom, da odložimo ali preprečimo nepričakovan nastop okvare ali loma. Pravilno organizirano preventivno vzdrževanje pomaga doseči minimalno število okvar na strehi objekta in s tem zmanjša stroške zaradi nepričakovanih dogodkov in izpada normalnega življenja v objektu (škoda zaradi zamakanja).

Preventivno vzdrževanje je proces, katerega naloga je preventivno vzdrževanje strehe. To pomeni, da se s strokovnimi pregledi vnaprej odkriva povzročitelje ali morebitne poškodbe, se odpravlja povzročitelja in na ta način neprestano vzdržuje delovno sposobnost strehe na nivoju projektantskih zahtev. S preventivnimi pregledi strehe in nujnimi vzdrževalnimi deli se zaščitite pred možnostjo odpovedi garancije s strani proizvajalcev strešnih materialov zaradi nepravilnega vzdrževanja, podaljša se življenjska doba strehe, zmanjšajo se stroški zamenjave strehe ob nerednem vzdrževanju in stroški materiala, ki so pod poškodovano streho ter pridobite stalno ekipo serviserjev, ki dobro pozna lastnosti vaše strehe.

Redno servisno vzdrževanje strehe

V okviru sklenjene pogodbe se stranki dogovorita o periodiki preventivnih pregledov in servisov. Izvajalec preventivnih pregledov vse preglede in posege evidentira v posebej dogovorjeni evidenci (knjiga servisov, ki je v lasti stanovalcev objekta). Prav tako se določi kontaktna oseba, ki je odgovora za stike z izvajalcem servisnih del in je ob njegovi izvedbi del dolžna predložiti servisno knjigo ter s svojim podpisom potrditi prisotnost in izvedbo del.

Kaj je predmet servisiranja strehe?

Naša ponudba za servisiranje strehe vsebuje:

  • izdelavo servisne knjižice, ki vsebuje tehnični opis strehe, poročilo o opravljenih servisih in poročilo o predvidenih aktivnostih na strehi
  • preventivno preprečevanje najpogostejših napak (čiščenje dimnih, vetrnih in drugih obrob)
  • zaščitni premazi
  • čiščenje žlebov in odtokov
  • čiščenje obrob strešnih oken
  • montaža dodatne opreme na strehi (npr. klimatske naprave….)
  • izvedba sanacij ob poškodbah streh

Izvajanje servisiranja

Naše podjetje ima pridobljene licence za vse vrste kritine, ki pokrivajo naše tržišče. Z vsemi proizvajalci imamo dobre poslovne odnose, skupaj z njimi izvajamo dodatna izobraževanja, znanje pridobivamo tudi z ogledi sejmov in sprotnim seznanjenjem z novostmi na trgu. S svojo strokovnostjo jamčimo, da bo servisno vzdrževana  streha nudila dobro in kvalitetno vzdrževalno streho. Priporočljiv je servis strehe 2 (dva) x letno in sicer pred zimo v jesenskem času in po končani zimi (spomladi).

Plačilo storitev

Vrednost servisnega pregleda brez vloženega dela bo dogovorjena v ponudbi, prav tako se vsakokratna izvedba del predhodno ovrednoti s ponudbo in pridobi pisna potrditev strank (predstavnikov vhodov).

Zaključek

O izvedbi servisiranja in vzdrževalnih del se stranke dogovorijo s posebno pogodbo, v kateri se točno opredelijo obseg servisiranja, kontaktne osebe in ostalo.

Direktor:

                                                                                              Jože GOMINŠEK